Thông tin sản phẩm

  • Tuổi vàng:
  • Trọng lượng vàng tham khảo: 4.541 chỉ