Phương thức vận chuyển

29/06/2018 - 17:20:12

Bo Tín Mnh Hi h tr vn chuyn min phí sn phm trong ni thành Hà Ni khi khách hàng đã thanh toán đ 100% giá tr đơn hàng. Lưu ý: Quý khách kim tra k sn phm và thông tin trên giy đm bo khi nhn hàng. Hàng đã mua nếu Quý khách đi/tr s được tính theo quy đnh đi/tr ca công ty.